රොහින්ග්‍යා මුස්ලිම් සරණාගතයින්ට පහරදීලා. ඒය පහත් ක්‍රියාවක් - අමාත්‍ය මංගල සමරවීර
Category: Video Gallery
Vote now
0.0/5 (0 votes)
BT Social Share plugin is not installed or not enabled.